facebook Sosial Media linkedIn Sosial Media instagram Sosial Media Behance Sosial Media

Bio

 JOANNA MA?ECKA

Joanna Ma?ecka graduated a PhD degree at the Faculty of Fine Arts (D.F.A) at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland and earned her BFA from the Faculty of Graphic Design and Painting at the Academy of Fine Arts in Lodz, Poland. The SHLAGART design studio Ma?ecka founded at the Off Piotrkowska Center specializes in large - format 3D art object and large - scale graphic wallart. The artist finds inspiration in the artifacts of industrial landscape. She shoots them, then reduces the color spectrum to black and white, merges them with each other and deforms, composing a high - contrast graphic form in the process. "Ma?ecka clashes the minimalism of means of expression with a sophisticated, refined to the smallest detail composition. Sterile coldness - the effect of a restricted color palette - contrasts with the expressive construction of the space within the images", says media theorist Maciej O?óg. The artist herself explains: "What I want to achieve through abstract composition is pure expression to be able to balance on the boundary between reality and abstraction. "Ma?ecka also designs interior design and posters.

The artist herself explains: "All my constructions and illusions which are parts of my works are based on phenomena made by human beings, for example: metal structures, machines, factory buildings or even usual phone cables. Their simplicity and geometry of a form have unique features of unlimited space. On the grounds of many pieces of work I constructed my own vision of linear perception of reality, which seems to be endless. It is particular noticeable in the pursuit to discover new shades of black and grey, which give unique character to every of my work. My penchant of industrialism was born when I met pieces of art of Russian avant - garde constructivists.Thanks to my subtle references to their output, in my works one can find endless excitement of discovering new forms. My creative process based on longstanding observations and analysis of the reality. Lines themselves and multidimentional planes have majestic symbolism, what creates trailblazing tool for every artist. Using many different experiments in techniques and forms of my works I struggled with many questions. They gave me the oportunity to think about geometry in my works, particular about creating a brand new dimentions by adding different contrasts and light."

 "Joanna Ma?ecka, in turn, paints the shadows of the imperfect word. Her monochromatic murals are full of fantastic swarms composed of the elements of the industrial landscape of Lodz, flattened and stretched on the wall like hunting trophies. To recognize the shadows of cranes, machines and former factory buildings in their outlines, one must come up close and contemplate them, because at first glance they resemble Rorschach tests, geometric and monumentalized, says Marcin Krasny in "A maze with many exits"."

 Twórczo?? Joanny Ma?eckiej charakteryzuje szereg kontrastów, których nieoczekiwane i nieoczywiste po??czenia wytwarzaj?… specyficzn?… atmosfer? napi?cia czy wr?cz konfliktu pomi?dzy wielorakimi, sprzecznymi, lecz przenikaj?cymi si? i wchod?cymi w skomplikowane, zmienne relacje si?ami. Splot energii o odmiennych potencja?ach, zmiennych kierunkach i nurtach, ??cz?cych si? w niesta?e, efemeryczne, heterogeniczne, a cz?sto chaotyczne konstelacje wyznacza specyfik? wspó?czesnego, ponowoczesnego, „p?ynnego“ - by u?y? okre?lenia Zygmunta Baumana - ?wiata. Jednocze?nie okre?la niestabilne ramy „p?ynnej“, hybrydycznej to?samo?ci. W twórczo?ci Joanny Ma?eckiej dostrzegam zapis procesu poszukiwania w?asnej pozycji i prób? nakre?lenia granic indywidualnego, specyficznego dla niej samej sposobu do?wiadczenia i bycia w tym ?wiece. Przebieg tego procesu zapisany jest zarówno w poszczególnych pracach, jak i w ogólnych rysach jej sztuki. Znajduje te? odzwierciedlenie w przyjmowanej przez artystk? postawie twórczej.

Joanna Ma?ecka ??czy w swych dzia?aniach wyrafinowane, skupione, lecz minimalistyczne formalnie przyk?ady rysunku, grafiki z wielkoformatowymi pracami umieszczanymi w przestrzeni publicznej (street art, murale). W jej twórczo?ci odnajdujemy nawi?zania do na pozór bardzo odleg?ych, wr?czy wykluczaj?cych si? tradycji dwudziestowiecznej grafiki i malarstwa: echa minimalistycznej abstrakcji s?siaduj? w jej twórczo?ci z wyra?nymi odwo?aniami do pop artu i konstruktywizmu. Grafika warsztatowa, przede wszystkim sitodruk, ??czy si? z grafik? komputerow?. Tradycyjne media, malarstwo, rysunek i grafika, wspó?istniej? z formami przestrzennymi, instalacjami, a tak?e sztuk? wideo i animacj? komputerow?.

Na szczególn? uwag? zas?uguje jednak specyficzny wizualny j?zyk artystki, oparty na zderzeniu i grze przeciwie?stw. Cechuje go minimalistyczne czy wr?cz ascetyczne, ?wiadome ograniczanie palety ?rodków wyrazowych do prostych, monochromatycznych, wyrazistych form graficznych, które uk?adaj? si? jednak w skomplikowane, wielopoziomowe, wykraczaj?ce poza ramy obrazu labirynty i sieci linii, figur i p?aszczyzn. Minimalizm ?rodków wyrazowych zderzony zostaje w jej pracach z wyrafinowan?, dopracowan? w najdrobniejszych szczegó?ach kompozycj?. Sterylny ch?ód wynikaj?cy z ograniczenia palety kolorów kontrastuje z ekspresyjn? konstrukcj? przestrzeni obrazów.

Szczególnym rysem stylu Joanny Ma?eckiej jest wykorzystanie zasady monta?u wielu elementów pochodz?cych z ro?nych ?róde?‚ i tworzonych oryginalnie przy u?yciu ró?nych mediów. Poddane ró?norodnym manipulacjom, przekszta?cone, wyrwane z oryginalnego kontekstu i zestawiane ze sob? w cz?sto zaskakuj?cych konfiguracjach tworz? specyficzne, niejednoznaczne semantycznie i emocjonalnie kompozycje. Szczególne miejsce w "wizualnym s?owniku" Joanny Ma?eckiej zajmuj? elementy industrialnego krajobrazu (linie wysokiego napi?cia, transformatory, d?wigi, fragmenty maszyn). Stanowi?one jeden ze najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych idiomów jej osobistego j?zyka. Zwielokrotnione, przekszta?cone, poddane dekompozycji, ??czone na zasadzie kola?u w nieregularne struktury ewokuj? atmosfer? niepokoju, alienacji i zagubienia w chaotycznym, odhumanizowanym ?wiecie. Jednoczenie trac? swój konkretny wymiar, zostaj? odrealnione, staj? si? konstrukcyjnymi elementami abstrakcyjnych kompozycji. W ten sposób, przeniesione w nowy kontekst, zyskuj? nowe znaczenia, staj? si? ekspresyjnymi znakami stanów emocjonalnych i procesów psychicznych. Ukazuj? proces przemiany i przekszta?cenia, dekompozycji i rekompozycji, destrukcji i rekonstrukcji, odzwierciedlaj?c sta?? „walk? o ustanowienie w?asnego, osobistego porz?dku w niesta?ej i cz?sto przyt?aczaj?cej czy wr?cz wykluczaj?cej cz?owieka wspó?czesnej stechnicyzowanej rzeczywisto?ci.

Dr Maciej O?óg
Instytut Kultury Wspó?czesnej
Uniwersytet ?ódzki

 

Absolwentka Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi, Wydzia?‚ Grafiki i Malarstwa oraz studiów doktoranckich w zakresie sztuk pi?knych Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu. Praca doktorska pod kierunkiem dr hab. K.Garstki-Saran w Zak?adzie Rysunku na Uniwersytecie Miko?aja Kopernika w Toruniu. Realizacja artystyczna pracy doktorskiej w formie sta?ej ekspozycji w Hotelu Nicolaus w Toruniu. Dyplom i jedenastoletnia dzia?alno?? dydaktyczna w Pracowni Sitodruku prof. A.Smoczy?skiego w Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi. Twórczo?? w zakresie rysunku intermedialnego, malarstwa, grafiki warsztatowej (sitodruku) i projktowej. Prowadzi autorski projekt SHLAGART w którym wykonuje zlecenia z zakresu szeroko poj?tego projektowania. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2012 oraz stypendystka Instytutu Adama Mickiewicza programu Promocja - „Kultura Polska na ?wiecie” w roku 2014. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych, mi?dzy innymi w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Bra?a udzia? w kilkudziesi?ciu wystawach zbiorowych w kraju i za granic?. Prace w zbiorach w Muzeum Narodowym w Krakowie, Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granic?.

WYSTAWY

2022

TRANSMUTATIONS - Arts Correspondence Festival, Gallery of Contemporary Art Elektrownia, Czelad?.

2020

TRANSMUTATIONS - Arts Correspondence Festival, Regional Museum in Belchatow.

2019

INDIVIDUAL EXHIBITION, PERMANENT EXHIBITION, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ?ÓD?.

2018

INDIVIDUAL EXHIBITION, PERMANENT EXHIBITION, COMPANY 38PR, WARSAW.

2017

WYSTAWA INDYWIDUALNA, EKSPOZYCJA STA?A, PRACOWNIA 11/13, TEXPRO, HYCOM, ?ÓD?.

140 UDERZE? NA MINUT?, MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ, MUZEUM NAD WIS??, WARSZAWA.

2016
WYSTAWA INDYWIDUALNA, EKSPOZYCJA STA?A, HOTEL NICOLAUS, TORU?.
140 UDERZE? NA MINUTE, MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ NA OPEN’ER FESTIVAL 2016.

2015
MI?DZYNARODOWY FESTIWAL DESIGNU, LODZ DESIGN, OTWARTE PRACOWNIE, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ?ÓD?.

MI?DZYNARODOWY FESTIWAL FOTOGRAFII, FOTOFESTIWAL, OTWARTE PRACOWNIE, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ?ÓD?.

2014
WYSTAWA INDYWIDUALNA W GALERII PII, OLD CITY DISTRICT, FILADELFIA, STANY ZJEDNOCZONE.
WYSTAWA INDYWIDUALNA, ZATOKA SZTUKI, MOCKA, SOPOT.
WYSTAWA INDYWIDUALNA, DRUKARNIA, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ?ÓD?.
MI?DZYNARODOWY FESTIWAL DESIGNU, LODZ DESIGN, OTWARTE PRACOWNIE, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ?ÓD?.
MI?DZYNARODOWY FESTIWAL FOTOGRAFII, FOTOFESTIWAL, OTWARTE PRACOWNIE, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ?ÓD?.
WYSTAWA INDYWIDUALNA, GALERIA FORUM, TORU?.

2013
„ZJAZD MARZYCIELI” PRZEPROJEKT, CENTRUM SZTUKI WSPÓ?CZESNEJ, TORU?.
WYSTAWA INDYWIDUALNA, PREZENTACJA NOWEGO MODELU MERCEDESA CLA „NIEPOKORNY”, AUTO STUDIO MERCEDES BENZ, ?ÓD?.
WYSTAWA INDYWIDUALNA, MEMOREX, GALERIA OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ?ÓD?.
MI?DZYNARODOWY FESTIWAL FOTOGRAFII, FOTOFESTIWAL, OTWARTE PRACOWNIE, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ?ÓD?.
MI?DZYNARODOWY FESTIWAL DESIGNU, LODZ DESIGN, OTWARE PRACOWNIE, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ?ÓD?.

2012
V MI?DZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI, KOLOR W GRAFICE WERSJA CYFROWA, GALERIA SZTUKI WOZOWNIA, TORU?.
MI?DZYNARODOWY FESTIWAL DESIGNU, LODZ DESIGN, OTWARTE PRACOWNIE SHLAGART OPEN, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ?ÓD?.

2010
ANDEL’S CONTEMPORARY ART 2010, EKSPOZYCJA STA?A, HOTEL ANDEL’S, ?ÓD?.

2009
GRAND PRIX M?ODEJ GRAFIKI POLSKIEJ, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW.
WYSTAWA INDYWIDUALNA, KLUBOGALERIA MÓZG, BYDGOSZCZ.

2008
HYBRYDA III EUROGRAFIK 2008-CULTURAL BRIDGE ACROSS EUROPE, BRADFORD GALLERY, ANGLIA.
M?ODA GRAFIKA POLSKA, GALERIA FAMAGUSTA GATE, NIKOZJA, CYPR.
M?ODA GRAFIKA POLSKA, KIRGISKIE MUZEUM SZTUKI, BISZKEK, MUZEUM NARODOWE, A?MATY, KAZACHSTAN.
M?ODA GRAFIKA POLSKA, CENTRUM KULTURALNE INCA GARCILASO, LIMA, PERU.
„WYMIARY OBRAZU”, MUZEUM KINEMATOGRAFII, ?ÓD?.
„GRAFIKA PEDAGOGÓW KATEDRY GRAFIKI WARSZTATOWEJ ASP W ?ODZI Z LAT 2003-2008”, GALERIA RONDO, KATOWICE.
„NA GRANICY AKADEMII”. GALERIA EL, ELBL?G.

2007
V INTERNATIONAL ENGRAVING EXHIBITION „ART AND THE PRINTING PRESS”, „GRAPHICS FROM POLAND”, CIVIC MUSEUM, CREMONA, W?OCHY.
INTERNATIONAL GRAFIKTRIENNALE „PRINT”, KUNSTLERHAUS K/HAUS GALERIE, WIEDE?, AUSTRIA.
CORPO/REO-DE PORTESIO 2007 „MOSTRA DI GRAFICHE D’ARTE E SHORTVIDEO CONVENTION”, PALAZZO DELLA FONDAZIONE COMINELLI, CISANO DI SAN FELICE, BRESCIA, W?OCHY.
MIEDZYNARODOWY FESTIWAL DESIGNU LDZING „PARTYPRINT”, ART CENTER, ?ÓD?.
CENTRUM SITODRUKU, GALERIA MIEJSKA, KLATOVY, CZECHY.

2006
GRAND PRIX M?ODEJ GRAFIKI POLSKIEJ, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW.
REBEL ART, GALERIA INTERDYSCYPLINARNA, S?UPSK.
GRAND KANION SZTUKI, GALERIA ASP WROC?AW.
LETTRA- GRAFIKA, KSI??KA ARTYSTYCZNA, BIBLIOTEKA JAGIELLO??KA, KRAKÓW.
V MIEDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI KOLOR W GRAFICE NOW!, GALERIA SZTUKI WOZOWNIA, TORU?.
LAKTACJE, ART CENTER, MI?DZYNARODOWE CENTRUM SZTUKI, ?ÓD?.
POLSKIE OR?Y 2006 M?ODA GRAFIKA POLSKA, CENTRUM KULTURY FUNDACJI KOREA?SKIEJ, SEOUL, KOREA.

2005
REBEL ART, GALERIA TOPFOTEX W PA?STWOWEJ SZKOLE TEATRALNO FILMOWEJ I TV, ?ÓD?.
SITODRUK, KATEDRA GRAFIKI WARSZTATOWEJ, TORU?.
DROGI WSPÓ?CZESNEJ GRAFIKI, GALERIA ASP, ?ÓD?.
DROGI WSPÓ?CZESNEJ GRAFIKI, DOM RODZINNY RAFAELA PRACOWNIA JANA SANTI, URBINO, W?OCHY.
II FESTIWAL M?ODEJ SZTUKI, BROWARY MIESZCZA?SKIE, WROC?AW.
LAKATACJE, RESTAURACJA EUROPA GALERIA OFF, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI.
ELECTRO, CLUBOGALERIA SOHO, SOPOT.

2004
TRIENNALE KRAKAU, HORST JANSSEN MUSEUM, OLDENBURG, NIEMCY.
SITODRUK, GALERIA ASP, POZNA?.
SITODRUK, GALERIA DOMU MUZ, TORU?.
WYSTAW PRAC PEDAGOGÓW KATEDRY GRAFIKI WARSZTATOWEJ ASP W ?ODZI, MINISTERSTWO KULTURY, WARSZAWA.

2003
NAST?PCY, INSTYTUT POLSKI, SZTOKHOLM, SZWECJA.
III BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ, POZNA?.
GRAND PRIX M?ODEJ GRAFIKI POLSKIEJ, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW.
POLEN VISER FREM, OKSNEHALLEN, KOPENHAGA, DANIA.

2002
M?ODA GRAFIKA POLSKA, GALERIA W GMACHU RADY EUROPY, STRASBURG, FRANCJA.
ASP ROCZNIK 2001, MUZEUM W?ÓKIENNICTWA, ?ÓD?.
I FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI, SITODRUK, TEATR NOWY, ?ÓD?.

2001
SITODRUK, GALERIA SHOW, BERLIN, NIEMCY.
SITODRUK, GALERIA POD NAPI?CIEM, ?ÓD?.
STUDENCI- WYSTAWA KATEDRY GRAFIKI WARSZTATOWEJ, MIEJSKA GALERIA SZTUKI, ?ÓD?.
M?ODA GRAFIKA POLSKA, MUZEUM W PRZEWORSKU.
II BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ, GALERIA SZTUKI, POZNA?.

2000
REKOMENDACJE- M?ODA GRAFIKA POLSKA, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW.
SITODRUK, GALERIA PROKADENCJA, ?ÓD?.

1999
IV OGÓLNOPOLSKI PRZEGL?D GRAFIKI U?YTKOWEJ, KATOWICE.

GRAFIKI W ZBIORACH
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH, STOWARZYSZENIE MTG W KRAKOWIE, FIRMA FREMANTLE, HOTEL ANDELS W ?ODZI, HOTEL NICOLAUS W TORUNIU ORAZ WIELU KOLEKCJACH PRYWATNYCH W KRAJU I ZA GRANIC?.

UDZIA? W KILKUNASTU WYSTAWACH INDYWIDUALNYCH W MIEJSCACH NIEOFICJALNYCH TL. PRZEJ?CIA PODZIEMNE W PROJEKCIE HOSPITAL UNIT W ?ODZI ORAZ NA FESTIWALACH LADIES FIRST. 

PUBLIKACJE /wybrane

Wywiad w ELLE DECO numer jubileuszowy pa?dziernik/listopad 2015 r.

Artyku? w "Zawód Architekt" Z:A#62 http://www.zawod-architekt.pl/artykuly/za62_podlogi_drewniane.html

1999 - IV OGÓLNOPOLSKI PRZEGL?D GRAFIKI U?YTKOWEJ, KATOWICE, katalog, ISBN: 83-908-329-1-7

2000 - REKOMENDACJE- M?ODA GRAFIKA POLSKA, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW, ISBN: 83-912205-6-7

2001 - II BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ, GALERIA SZTUKI, POZNA?, str. 55, ISBN: 83-88400-02-9

2002 - ASP ROCZNIK 2001, MUZEUM W?ÓKIENNICTWA, ?ÓD?, nak?ad 400 egz., ISBN: 83-88503-30-8

2003 - POLEN VISER FREM, OKSNEHALLEN, KOPENHAGA, DANIA, str.40, ISBN: 83-913234-8-X

           - GRAND PRIX M?ODEJ GRAFIKI POLSKIEJ, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW, str.100, ISBN: 83-88890-24-7

           - III BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ, POZNA?, str.63, ISBN: 83-88400-10-X

2005 - DROGI WSPÓ?CZESNEJ GRAFIKI, DOM RODZINNY RAFAELLA PRACOWNIA JANA SANTI, URBINO, W?OCHY ORAZ GALERIA ASP, ?ÓD?, POLSKA.

2006 - GRAND PRIX M?ODEJ GRAFIKI POLSKIEJ, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW, str. 157, ISBN: 83-88890-42-5

           - REKOMENDACJE M?ODA GRAFIKA POLSKA, str. 32, ISBN: 83-88890-12-3

           - REKOMENDACJE M?ODA GRAFIKA POLSKA, ISBN: 83-88890-13-1

           - V MI?DZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI KOLOR W GRAFICE NOW!, GALERIA SZTUKI WOZOWNIA, TORU?, str. 71, ISBN: 83-89657-25-2

           - POLISH EAGLES 2006, YOUNG POLISH PRINT IN SEOUL, str. 79, ISBN: 83-88890-33-6

2007 - MIEDZYNARODOWY FESTIWAL DESIGNU LDZING „PARTYPRINT”, ART CENTER, ?ÓD?, str. 113, ISBN: 978-83-60794-53-1

           - CORPO/REO-DE PORTESIO 2007 „MOSTRA DI GRAFICHE D’ARTE E SHORT VIDEO CONVENTION”, CISANO DI SAN FELICE, BRESCIA, W?OCHY, str. 107

           - V INTERNATIONAL ENGRAVING EXHIBITION „ART AND THE PRINTING PRESS”, CIVIC MUSEUM, L’ARTE E IL TORCHIO - CREMONA 2007, str. 188, A.D.A.F.A

2008 - GRAFIKA PEDAGOGÓW KATEDRY GRAFIKI WARSZTATOWEJ ASP W ?ODZI Z LAT 2003-2008, GALERIA RONDO, KATOWICE, ISBN: 978-83-88503-19-1

2009 - GRAND PRIX M?ODEJ GRAFIKI POLSKIEJ, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW, str. 135, ISBN: 978-83-88890-55-0

2010 - Magazyn "Architektura & Biznes" wydanie stycze? 2010r, Architektura i sztuka, str. 79, INDEKS 351008 

           - Magazyn "Vienna International Magazine", summer 2010r., str. 98, ISSUE 29

           - Magazyn "Dobre wn?trze", nr 12 grudzie? 2010r 

           - Rozdzia? pracy mgr. Borysa Chciuka "Prowokacja kulturowa w dzia?alno?ci twórczej ?ódzkich grafików "m?odego pokolenia"". Promotor dr ?.Guzek, ?ód? 2010r.

2012 - V MI?DZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI, KOLOR W GRAFICE WERSJA CYFROWA, GALERIA SZTUKI WOZOWNIA, TORU?, str. 95, ISBN: 978-83-63211-11-0

2013 - Aukcja M?odej Sztuki, DESA Unicum, Warszawa, katalog str.50

2014 - ANDEL’S ART BOOK, Warszawa 2014, str. 80, ISBN: 978-83-940242-0-8

2015 - ELLE DECORATION nr 106, pa?dziernik/listopad, 5/2015, str.275, INDEKS 359882 ISSN 1640-9027